Natcha Somjan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
Loei Rajabhat University
519/1 ม.2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42000
087-7231-8281

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชา สมจันทร์

วุฒิการศึกษา:ศศ.ม.(บริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:Logistic & Supply Chain, Value Add, Product Development

E-mail: natcha.som@lru.ac.th
Website:
http://pe.idtech.lru.ac.th/th/natcha_som/

ผลงานวิชาการ

Publication

1) ณัชชา สมจันทร์ และคณะ. (2564). การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของธูปหอมสมุนไพร อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย. ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ 2564 2) ณัชชา สมจันทร์ และคณะ (2563). การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพิ่มศักยภาพเพื่อการส่งออก : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรรักสุขภาพ (ไร่พิณสุวรรณ : กล้วยผง) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 3) ณัชชา สมจันทร์ และคณะ (2563). การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพิ่มศักยภาพเพื่อการส่งออก : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านอาฮี (ข้าวไรซ์เบอรี่) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 4) ณัชชา สมจันทร์ และคณะ (2563). การประยุกต์ใช้กระบวนการลีนโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการแปรรูปปลานิลน้ำโขง. 5) ณัชชา สมจันทร์ ณัฐชัย โปธิ และเชาวฤทธิ์ ศรีหา. (2563). การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงปลอดภัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 6) ณัชชา สมจันทร์ ณัฐชัย โปธิและณัฏฐวุฒิ อริยะจิณโณ. (2562). การออกแบบและพัฒนาเครื่องบดถ่านละเอียดเพื่องานประติมากรรม. โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดเลย (ร้านปั้นก๋อ Charcoal Art อ.นาด้วง จ.เลย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 7) ณัชชา สมจันทร์ และณัฐชัย โปธิ . (2562). การออกแบบและพัฒนาตู้อบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก. โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดเลย (วิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านเก่า อ.ด่านซ้าย จ.เลย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 8) ณัชชา สมจันทร์ และสุภาวดี สำราญ . (2562). การประเมินกระบวนการจัดการที่ดีและคุณภาพของการผลิตกล้วยตาก. โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดเลย (วิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านเก่า อ.ด่านซ้าย จ.เลย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 9) ณัชชา สมจันทร์ (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมุนไพร โดยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อบต.ปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. งบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 10) ณัชชา สมจันทร์ และพัฒนะ เจริญยิ่ง (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพผลิตและจำหน่ายไก่ย่าง โดยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อบต.โนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. งบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 11) ณัฐชัย โปธิ และ ณัชชา สมจันทร์. (2560). การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูป ของที่ระลึกหน้ากากผีขนน้ำ. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. งบประมาณเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิชัยแห่งชาติ (วช.) 12) ณัชชา สมจันทร์ และ ภควดี ศิริหล้า. (2560). การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้านโลจิสติกส์การเกษตรสู่การเป็นเศรษฐกิจสีเขียว (กรณีศึกษาผู้ประกอบการผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1). การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56. วันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 13) ณัชชา สมจันทร์ ณัฐชัย โปธิ และ อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ. (2560). การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกหน้ากากผีขนน้ำ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน”. วันที่ 14 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 14) นพรัตน์ พันธุวาปี และ ณัชชา สมจันทร์. (2559). การพัฒนากระบวนการผลิตสบู่สมุนไพรโดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระราชสมภพพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 112 ปี “ก้าวสู่งานวิจัยในศตวรรษที่ 21”. 19-20 ธันวาคม 2559. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 15) ณัชชา สมจันทร์ และ เปรมชัย มูลหล้า. (2555). การออกแบบและพัฒนาเครื่องกวนสบู่สมุนไพร : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2557. มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

รายวิชาที่สอน

Logistics and Supply Chain Management
Industrial Productivity Improvement
Project Feasibility Study
Innovation and Entrepreneurship
Inventory Management
Industrial Packaging
Industrial Quality Management

ผลงานวิจัย

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th