บุคลากร

Supakanya Khanchaiyaphum

ประธานสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ

วุฒิการศึกษา:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาที่ถนัด:Engineering Statistics, Design of Experiment, Maintenance Engineering

E-mail: supakanya.kha@lru.ac.th

Website: http://pe.idtech.lru.ac.th/th/supakanya_kha/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชา สมจันทร์

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชา สมจันทร์

วุฒิการศึกษา:

ศศ.ม.(บริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด: Logistic & Supply Chain, Value Add, Product Development

E-mail:natcha.som@lru.ac.th

Website: http://pe.idtech.lru.ac.th/th/natcha_som

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภควดี ศิริหล้า

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภควดี ศิริหล้า

วุฒิการศึกษา:

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาที่ถนัด: Materials and Ceramics Technology

E-mail:pakawadee.sir@lru.ac.th

Website: http://pe.idtech.lru.ac.th/th/pakawadee_sir/

ผศ. ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์

อาจารย์ประจำสาขา

ผศ. ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์

วุฒิการศึกษา:คอ.บ.วิศวกรรม​อุตสาหการ​ สถาบัน​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ บธ.ม.การจัดการ​ทั่วไป​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด: วิศกรรมการผลิต​ วิศกรรมอุตสาหการ

E-mail:yutthasin.cha@lru.ac.th

Website: http://pe.idtech.lru.ac.th/th/yutthasin_cha/

ดร.วันชาติ สุพรมพิทักษ์

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.วันชาติ สุพรมพิทักษ์

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วศ.ม.(วิศวกรรมโลหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาที่ถนัด:  วัสดุศาสตร์

E-mail: Wanchart.sup@lru.ac.th

Website: http://pe.idtech.lru.ac.th/th/wanchart_sup/

ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย

อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย

วุฒิการศึกษา:

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล

ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาที่ถนัด:  

E-mail: pakonkiad.poo@lru.ac.th

 websit: http://pe.idtech.lru.ac.th/th/pakonkiad_poo/