บุคลากร

Supakanya Khanchaiyaphum

ประธานสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร

สาขาที่ถนัด:

E-mail: supakanya.kha@lru.ac.th

Website: http://pe.idtech.lru.ac.th/th/supakanya_kha/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชา สมจันทร์

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชา สมจันทร์

วุฒิการศึกษา:

ศศ.ม. การบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ

บธ.บ. การตลาด

สาขาที่ถนัด:

E-mail:natcha.som@lru.ac.th

Website: http://pe.idtech.lru.ac.th/th/natcha_som

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภควดี ศิริหล้า

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภควดี ศิริหล้า

วุฒิการศึกษา:

วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ

วท.บ. วัสดุศาสตร์

สาขาที่ถนัด:

E-mail:pakawadee.sir@lru.ac.th

Website: http://pe.idtech.lru.ac.th/th/pakawadee_sir/

ผศ. ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์

อาจารย์ประจำสาขา

ผศ. ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. การจัดการทั่วไป

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาที่ถนัด:

E-mail:yutthasin.cha@lru.ac.th

Website: http://pe.idtech.lru.ac.th/th/yutthasin_cha/

ดร.วันชาติ สุพรมพิทักษ์

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.วันชาติ สุพรมพิทักษ์

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วศ.ม.(วิศวกรรมโลหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาที่ถนัด:  วัสดุศาสตร์

E-mail: Wanchart.sup@lru.ac.th

Website: http://pe.idtech.lru.ac.th/th/wanchart_sup/

ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย

อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย

วุฒิการศึกษา:

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล

ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาที่ถนัด:  

E-mail: pakonkiad.poo@lru.ac.th

 websit: http://pe.idtech.lru.ac.th/th/pakonkiad_poo/