ขอแสดงความยินดี 🎉 รุ่นพี่ได้งานทำ #ทันทีที่สำเร็จการศึกษา🎓 ในรอบปีการศึกษา 2564 #คนที่3 ⭕️วัจน์กร ทองดีนอก (พี่ต้น) วศ6002 ตำแหน่ง Production Engineer บริษัท สหกิจ แมชชินเนอรี่ จำกัด จ.เลย

ขอแสดงความยินดี รุ่น

Read more

การสอบโครงการพิเศษ 1 นศ ชั้นปีที่ 4 ⭕️การออกแบบและพัฒนา โรงเรือนเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ✅

การสอบโครงการพิเศษ 1

Read more

ขอแสดงความชื่นชม พี่ๆ วศ การออกแบบและผลิต ชั้นปี 4 ร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความชื่นชม พี่

Read more